i en organization som jobbar i ett partnerskap

Jag har skrivit mycket om att arbeta i ett partnerskap i stället för att arbeta i ett kund och leverantörförhållande mellan drift och underhåll. Jag får många frågor och kommentarer som resultat av tidigare krönikor som beskrivit ovanstående.

Här gör jag en sista sammanfattning av vad skillnaden mellan en traditionell organisation där underhållsavdelningen betraktas som en leverantör av service och en organisation som jobbar i ett partnerskap.

Partnerskapet omfattar drift, underhåll och anläggning. 

Element

Servisfokuserad
organisation

Organisation
i Partnerskap

Kommentarer

NyckelfaktorUnderhålls- kostnad / TonKvalitetsvolym / Tillv.kostnadDriver organisationen att gemensamt fokusera påkonkurrens- kraft, helhetssyn och totala resultat. Fokuseringen måsta vara att implementera de aktiviteter som påverkar totala kostnader oavsett vilken budget bsom betalar.
AnläggningSpecification vid upphandling inkluderar sällan professionell nalys av lägsta livstidskostnad. Driftmässighet och underhålls mässighet är ofta teoretiska begrepp. Grundläggande konstruktion förbigås. Se exempel bild 1.  Drift och underhålls-aspekter För tillförlitlighet och DU mässighet inkluderas i specifikationer genom att drift och underhålls- personal engageras tidigt i ett projekt. Detta kräver ett långsiktigt investerings- tänkande. År oftast mer framgångsrikt i privat ägda företag.
Reliability. Tillförlit-lighetSes ofta som ett ansvar för Underhålls-organisationen. Mäter ofta bara tillgänglighet Eller OEE, Overall Equipment EfficiencyReliability eller tillförlitlighet omfattar Kvalitet, Hastighet och Tids- effektivitet för både process och utrustning.Bättre produktions- tillförlitlighet driver ner kostnader. Ett gemensamt mätetal driver ett partnerskap.
Produktions – rapporterDokumenterar productions – Förluster per avdelning. T.ex Drift, Mekaniskt Underhåll, Elektriskt underhåll etc.Beskriver problemen. Utser problemägare. Löser problemet. Dokumenterar lösningen. Delger och utbildar medarbetare i lösningen.En förändring från att fråga Vem? Till att fråga Varför? Förstärker partnerskapet.
Analys av Grundorsak av felKallas ofta felanalys.Kallas eliminering av problem.Termen ‘fel” syftar ofta på Utrustning och därför underhåll. Termen ‘Problem” inkluderar process såväl som underhåll t.ex Kvalitetsförluster, Tidsförluster och Hastighets- förluster.
FlexibilitetOperatörer kör utrustningen och Underhållspersonal underhåller.Som ett minimum utför operatörer de flesta inspektioner av produktions-utrustning. Dom är utbildade i att utföra inspektioner och hur utrustningen fungerar.Operatöere kan ofta göra  minst 50% av alla grundläggande Inspektioner. Detta kommer att Sänka kostnaden för förebyggande underhåll väsentligt. Det är ett viktigt steg mot större Integration mellan drift och underhåll.
Prioriteter på underhålls- arbeten.Prioriteter sätts ofta av beställaren som oftast är driften. Prioriteter är ofta känslomässiga.En prioritetsguide har bestämts gemensamt mellan drift och underhåll.Den vanligaste orsaken till varför planerare inte planerar är känslo – mässiga prioriteter, som avbryter pågående arbeten. Dessa, prioriteter är ofta  bestämda av “kunden” som ofta represenerar driften. En servicebaserad underhålls- organisation uppmuntrar en “Yes Sir” mentalitet. I ett partnerskap sätts prioriteter Baserat på vad som är viktigast för hela organisationen.
Planering och Schema-läggning – stopp- arbetenDrift och underhållsarbeten i Olika scheman. Scheman kan lätt ändras av driften utan inblandning från underhåll.Ett gemensamt schema. För- ändringar görs alltid Gemensamt mellan drift och underhåll.Arbetssättet förstärker ett partnerskap och är mer produktivt.
Planering och Schema-läggning – Arbeten under driftArbeten adderas ofta till scheman På morgonen samma dag som de Skall utföras. Arbetssättet accepteras av underhålls-avdelningen.Nästa dags schema stängs kl.11.00 dagen innan de skall utföras. Arbeten delas ut till utförande personal dagen innan de skall utföras. Mindre än 5% av schemavolymen förändras.Påverkar en förändring i arbetssätt mot ett partnerskap. Ökar produktiviteten.
Ansvar för underhålls-kostnader.Driften beställer ca 70% av alla Jobb. Underhållsansvarig måste förklara budget-överskridelser.Gemensamt ansvar för tillverknings- kostnader.Påverkar ett arbetssätt mot Partnerskap. Beslut fattas baserat Påvad som är bäst för hela företaget.
Underhålls-personal På skiftRelativt många personalresurser På skift för att täcka vad som eventuellt kan hända. Resurserna är ofta dåligt utnyttjade.Mycket få eller inga underhållspersoner på skift därför att man undanröjt problem.Färre underhålls- resurser på skift Leder till att operatörer kommer Att göra mer underhålls- arbeten.

 

Tillförlitlig
Produktion

Tillförlitlig
Process

Tillförlitlig
Utrustning

Life Cycle
Cost Design och
Upphandling.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program