Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 1.

Med början i den här krönikan kommer jag att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden så läggs grunden till driftsäkerhet och kostnader att äga en utrustning i specifikation, konstruktion och upphandlingsskedet.

De begrepp som jag använder här delar in en maskinell utrustning, t.ex en reglerkrets eller kompressor, i komponenter såsom givare och ställdon för reglerkretsen och ventiler, kolvar och lager för kompressorn. Det är på komponentnivån som jag fortsätter beskrivningen.

När en ny komponent upphandlats med hänsyn tagen till underhållsmässighet, funktionssäkerhet och livstidskostnad så placeras komponenten i förråd eller direkt i en produserande utrustning.

En komponent som förrådshålles måste underhållas under sin tid i förråd. Gummi och andra material måste förvaras i en mörk och sval miljö, axlar bör vila på plant underlag, lagrade komponenter såsom elektriska motorer, växellådor och pumpar måste roteras någon gång per månad för att undvika brinelling av lager och sättning av axlar. Elektriska motorer måste också lagerhållas i uppvärmda och torra lokaler.

Många komponenter har en begränsad livslängd i förråd. T ex.vissa elastiska kopplingselement har en angiven livslängd märkt på komponenten och det är viktigt att föråldrade komponenter kasseras.

När komponenten flyttas från förråd till en producerande utrustning är det bra, att det datasystem som registrerar uttaget av komponenten från förråd, också automatiskt registrerar i vilken utrustningsidentitet komponenten kommer att användas. På så sätt kommer uppdateringen av utrustningsregistret att underlättas väsentligt. Självklart har ni fått originaltillverkarens beteckning på alla komponenter som del av leveransen av utrustningen.

När en komponent som ingår i en producerande utrustning utbytes därför att ett fel indikerats och utbytet sker under ett schemalagt stopp, eller komponenten havererat, eller det beslutats av olika anledningar att komponenten skall bytas till en annan typ, så kommer den att skrotas eller renoveras. Om den skrotas så kan det innebära att skrotningen måste ske med regler för miljö t.ex radioaktiva givare, PVC baserat material etc. Föreskrifter för allt detta skall naturligtvis finnas i den dokumentation som levererats enligt överenskommelse ni träffat vid upphandlingen. Redan vid upphandlingen har ni också inkluderat instruktioner för renovering av komponenten inklusive metodologi, materialspecifikationer, toleranser och kostnad från utomstående eller egen renovering.

Den renoverade komnponenten läggs nu in i förråd tills den kommer att användas i en utrustning någonstans i en produktionsutrustning.

För alla komponenter som renoveras och roterar mellan förråd och olika produktionsutrustningar måste ni ha ett unikt komponentnummer fristående från positionsidentiteter i produktionen och reservdelsnummer. T.ex för de växlar, pumpar och elmotorer som renoveras.

Information om fel, livslängd och annan information av värde för framtida konstruktionsförbättringar och upphandling återföres till leverantörer och konstruktionsavdelning.

I nästa krönika fortsätter jag med en beskrivning av en helhetssyn av hantering och underhåll av komponenter i driftstadiet.

See bild

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program