Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 3.

I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering och förebyggande av problem i föregående krönika.

Här fortsätter jag med att behandla de aktiviteter som påverkar teknisk livslängd och kostnader under den tid en komponent används i producerande utrustning.

Efter det att ni identifierat, dokumenterat och försäkrat er om gjort alla de aktiviteter som förebygger uppkomsten av problem verkligen utförs så blir nästa steg att utföra resterande underhåll så effektivt som möjligt.

Hur det går till att utföra resterande underhåll så effektivt som möjligt är återigen inget nytt.

Det ”nya” ligger i att verkligen utföra aktiviteterna så bra som det är möjligt. Det som skiljer de bästa organisationerna från andra är inte att dom gör något nytt och annorlunda, skillnaden ligger i att dom utför det som överenskommits med precision. Skillnaden mellan “veta” och”utföra” är liten i bra organisationer och stor i sämre organisationer.
I de bästa organisationerna mäts också att resultat genereras. T.ex genomsnittlig vibrationsnivå går ner, antal motorfel minskas etc.

Resterande underhåll utförs mer effektivt om uppstådda fel indikeras så tidigt som möjligt innan de leder till haverier. Detta görs genom rätt utförda inspektioner inkluderande grundläggande inspektioner, vibrationsmätningar, analys av slitagepartiklar etc. En annan viktig del av tidig identifiering av arbeten är att prioritera rätt. Prioritering av arbeten är ofta ett av de element i en underhållsprocess som behöver förbättras, och som kan så göras med relativt liten insats. Enligt min uppfattning så finns det två prioriteter:

  1. Utför arbetet omedelbart
  2. Utför arbetet vid en begärd tidpunkt senare än i dag

Ofta överprioriteras arbeten från beställare, därför att man litar inte på att arbetet blir utfört i tid om man inte ger det hög prioritet. Det leder till att underhållsscheman ofta ändras och efter en tid överges dagliga underhållsscheman som ett styrmedel. Användande av dagliga scheman som ett verktyg att effektivt utnyttja egen och utomstående personal, är en av de största kvarvarande förbättringspotentialerna i de flesta underhållsavdelningar.

Sitt ner med nyckelpersoner inom drift och underhåll och kom överens om vilka omständigheter som identifierar att ett arbete är akut och vilka riktlinjer som identifierar att arbete får vänta t.x tre dagar innan det utförs. Använd sedan denna guide för att tillsammans sätta prioroiteter på alla beställda arbeten.

  • Om någon vill ha ett exempel på en prioritetsguide kontakta mej på [email protected]attn C Idhammar så sänder jag den till er.

När ett arbete har identifierats tidigt ges någon i organisationen tid och möjlighet att planera arbetet. Återigen är det viktigt att förstå att Planering skall ske före Schemaläggning. Planering innebär kortfattat att bestämma Vad som skall utföras, Hur det skall utföras och Vilka resurser och tid som behövs. Schemaläggning innebär kortfattat att bestämma När arbetet skall utföras och av Vem. Det är nödvändigt att upprepa ovanstående. Dagliga scheman är oftast bara scheman men de flesta arbetena i dessa scheman är inte planerade.

Planering = Vad, Hur, Tid
Schemaläggning = När,

Hör gärna av er med kommentarer och frågor till [email protected]att Christer Idhammar. Besök www.idcon.com och delta i någon av våra enkäter.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program