Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader II

I denna och följande krönikor kommer jag att beskriva de steg en organisation bör ta för att framgångsrikt åstadkomma en bestående förbättring av driftsäkerheten och som ett resultat av högre driftsäkerhet också uppnå lägre underhållskostnader.

Jag kommer att använda en väl beprövad modell för implementering av Resultat Orienterad Driftsäkerhet och Underhåll i form av en pyramid. Under mina senaste 18 år som konsult här i USA och resten av världen, inklusive Sverige, har den här modellen visat sig mycket framgångsrik om den verkligen följs.

Steg II Bästa metod/arbetssätt.
För att objektivt kunna identifiera förbättringspotentialer samt kommunicera dessa till resten av organisationen måste ni identifiera de olika system, delsystem och de element som ingår i underhållsverksamhetens system och delsystem. Om ni gör detta ordentligt så kommer ni att identifiera ca. 300 element som alla måste utföras väl för att ni skall bli så bra som ni kan bli.
De omfattar allt från uppriktning, filtrering och körsätt till vision och ledarskap inklusive nyckelfaktorer för målsättning och mätning av måluppfyllelse. IDCON har alla dessa “Bästa Metoder/Arbetssätt” väl dokumenterade i en utvärderingsmodell och har mycket framgångsrikt använt dem för utbildning och utvärdering av driftsäkerhet och underhållseffektivitet i många stora och små företag över hela världen.

Utbildande utvärdering av nuvarande Metoder/Arbetssätt. Bench Mark.
Genom att utvärdera varje element tillsammans med en representativ grupp av anställda kommer en kombinerad utbildning och utvärdering att ske. De som deltager kommer själva att upptäcka hur bra organisationen är jämfört med hur bra den kan vara. Man kommer att för varje element först fastställa om detta är rätt sak att göra för den egna organisationen. Detta kan leda till justeringar, även om så sällan är fallet. När man kommit överens om att elementet i fråga är rätt sak att göra, utvärderar man hur bra man gör det jämfört med de bästa organisationerna. Vad som sker är annorlunda än mer traditionella utredningar. Ni uppnår Acceptans och delägarskap genom utbildning baserad på att deltagarna själva upptäcker vad som kan och bör förbättras. Man kommer också att upptäcka att Bench Marking sällan kan göras med siffervärden, i stället jämför man hur de bästa organisationerna utför Metoder och Arbetssätt. Det måste också framhållas att ni bör ha en utomstående objektiv ledare, som använt några dagar på att studera ert nuvarande arbetssätt och som har solid kunskap om vad bästa arbetssätt/metod är, att leda er grupp, annars kommer ni att värdera er organisation alldeles för högt.

Bestäm implementeringssteg.
När ni systematiskt diskuterat och poängsatt varje element så har ni objektivt kommit fram till vad som bör förbättras. Frågan blir nu i vilken ordning ni skall genomföra förbättringarna. Ni måste bestämma er för tre till fem förbättringsinitiativ att verkligen implementera. Försök att begränsa och fokusera så att det ni bestämmer er för att göra görs väl och levererar förväntade resultat.

Bli nu inte förvånade om ni upptäcker det ni redan visste, det vore ju förfärligt dåligt om det inte var så!

Vår erfarenhet från flera hundra projekt visar att majoriteten (90%+) av förbättringsinitiativen hamnar inom Steg III eller IV i implementeringsmodellen.

I nästa krönika kommer jag att beskriva Steg III och IV i implementeringsmodellen.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara [email protected]
fax +1-919-847-8647 Tel +1-919-847-8764.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program